c

Cum sociis Theme natoque penatibus et magnis dis parturie montes, nascetur ridiculus mus. Curabitur ullamcorper id ultricies nisi.

1-677-124-44227 184 Main Collins Street, West Victoria 8007 Mon - Sat 8.00 - 18.00, Sunday CLOSED
Follow Us
Image Alt

Regulaminy

REGULAMIN konkursu “Wspinaj się z klasą”

I. Postanowienia ogólne
§1
1. Niniejszy regulamin określa zasady konkursu “Wspinaj się z klasą”, zwanego dalej
“Konkursem”. Konkurs odbywa się za pośrednictwem profilu FlyWall – centrum
wspinaczkowe i park linowy, na portalu Facebook.com, funkcjonującym pod adresem:
https://www.facebook.com/flywall.rzeszow (zwanym dalej: “profil flywall”).
2. Konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony, administrowany przez portal Facebook.com
ani współprowadzony z serwisem Facebook.com. Informacje dostarczone przez uczestnika
będą wykorzystane jedynie na potrzeby prawidłowego przeprowadzenia konkursu, w tym
w celu dostarczenia zwycięzcy nagrody. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym
przez Meta Platforms, Inc.
§ 2
1. Organizatorem Konkursu jest Fly Park sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Ciasna 3, NIP:
5173086018 (zwany dalej “Organizatorem”).
2. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu – przy zachowaniu należytej staranności –
będzie czuwać trzyosobowa Komisja konkursowa, złożona z przedstawicieli Organizatora.
§ 3
Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 4
Konkurs trwa od 1 lutego 2023 r. od godz. 10:00 do dnia 5 marca 2023 r. do godz. 22:00.
II. UCZESTNICY KONKURSU
§ 5
Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie nauczyciele, uczniowie oraz rodzice uczniów
(dalej “Uczestnik”) klasy szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej, którą zgłasza do
Konkursu. Uczestnik oświadcza, że:
● zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do
Konkursu;
● wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią
dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
● zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również
regulaminu Facebook;
● wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych
z uczestnictwem w Konkursie;
● jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook.
§ 6
Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy, ani osoby pozostające w stosunku
zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu
z organizatorem konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób, do drugiego stopnia
pokrewieństwa w linii prostej i bocznej.
§ 7
1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Organizator Konkursu.
Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników konkursu będą
przetwarzane jedynie w celu realizacji konkursu i wydania nagród. Dane osobowe mogą
być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie
usprawiedliwionych celów administratora danych.
2. Uczestnik konkursu, przystępując do konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego
danych osobowych na cele, o których mowa w §7 ust. 1.
3. Udostępnienie w zgłoszeniu danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich
nieudostępnienie uniemożliwia udział w konkursie.
4. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługują prawa do: dostępu do danych,
możliwości ich poprawiania, żądania usunięcia danych i zaprzestania ich przetwarzania.
III. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU
§ 8
1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu
społecznościowym Facebook.
2. Wzięcie udziału w konkursie równoznaczne jest z akceptacją Regulaminu oraz
poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w §8 Regulaminu.
3. Warunkiem przystąpienia do Konkursu “Wspinaj się z klasą” jest opublikowanie
komentarza zawierającego nazwę szkoły oraz numer klasy, do której uczęszcza/
w której uczy osoba publikująca komentarz. Komentarz powinien zostać
opublikowany pod oznaczonym postem konkursowym na profilu flywall.
4. Uczestnik Konkursu może opublikować tylko jeden komentarz spełniający warunki
udziału w Konkursie i nie może go edytować. Pod uwagę brany jest tylko jeden
komentarz zgłoszeniowy dla każdej klasy – liczy się pierwszy opublikowany
komentarz.
5. Zabronione jest manipulowanie wynikami poprzez tzw. kupowanie reakcji.
Uczestnicy, którzy dopuszczą się kupienia polubień zostaną zdyskwalifikowani.
6. Konkurs “Wspinaj się z klasą” trwa od momentu opublikowania oznaczonego posta
konkursowego do 5 marca 2023 r. do godz. 22:00.
7. O zwycięstwie w Konkursie decyduje liczba reakcji dokonanych pod komentarzem
zgłoszeniowym danej klasy. Pod uwagę brane są wszystkie reakcje, tj. “Lubię to!”,
“Super”, “Ha ha”, “Wow”, “Przykro mi”, “Wrr”.
§ 9
1. O przyznaniu nagród decyduje Organizator w drodze: sprawdzenia czy wymogi
zostały spełnione oraz zasad fair play.
2. Spośród zgłoszonych komentarzy Organizator wyłoni trzech zwycięzców.
3. Do 7 marca 2023 r. na profilu flywall zostanie opublikowany komunikat zawierający
informację na temat tego, które klasy zostały zwycięzcami konkursu.
IV. NAGRODY
§ 10
1. W Konkursie przewidziano nagrody za zajęcie I (pierwszego) II (drugiego) oraz III
(trzeciego) miejsca dla Uczestników, których komentarz zdobył największą ilość
reakcji. Nagrody w Konkursie zostaną przyznane 3 (trójce) Uczestników, którzy w toku
Konkursu, uzyskali największą ilość reakcji pod swoim komentarzem umieszczonym
w poście konkursowym.
2. Nagrodą jest jedno godzinny pobyt w FlyWall dla Uczestnika oraz całej zgłoszonej
klasy.
3. Warunkiem odebrania nagród jest kontakt z Managerem parku do 19 marca 2023 r.
do godziny 20:00 drogą mailową: manager@flywall.pl lub telefoniczną +48 577 666
410 w celu rezerwacji terminu odebrania nagrody. Aby odebrać nagrodę z
managerem FlyWall powinien skontaktować się nauczyciel lub wychowawca klasy,
gdyż jego zgoda jest niezbędna.
4. Brak wysłania wiadomości lub kontaktu telefonicznego, o których mowa w pkt. 3,
przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych
danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.
5. Nagrodę należy wykorzystać do 30 kwietnia 2023 r.
6. Uczestnikowi nie przysługuje prawo wymiany nagrody na gotówkę ani nagrody
innego rodzaju.
7. Organizator nie pokrywa innych kosztów związanych z dojazdem i korzystaniem
z atrakcji.
V. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA
§ 11
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych
Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny
leżących po stronie Uczestnika.
2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści
umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z
zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów
powszechnie obowiązujących.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie
Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz
regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:
● zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem
dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści
obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
● podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie
z zasadami Facebooka;
● podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka
kont/profili osób trzecich;
● ingerują w mechanizm działania Konkursu;
● tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz
teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony
lub aplikacji ze strony Facebooka.
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 12
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2023 r. –
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy
Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania.
Informacja o zmianach będzie zamieszczona na profilu flywall.
4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku
o grach losowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 ze zm.) i nie podlega regułom zawartym
w ww. ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy