c

Cum sociis Theme natoque penatibus et magnis dis parturie montes, nascetur ridiculus mus. Curabitur ullamcorper id ultricies nisi.

1-677-124-44227 184 Main Collins Street, West Victoria 8007 Mon - Sat 8.00 - 18.00, Sunday CLOSED
Follow Us
Image Alt

Regulamin ogólny

Regulamin Ogólny

Centrum Wspinaczkowego FlyWall w Rzeszowie przy ul. Siemieńskiego 14

Regulamin został stworzony dla zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z obiektu jakim jest Centrum wspinaczkowe FlyWall (dalej zwane także Centrum lub Centrum FlyWall). Priorytetem Centrum jest dbałość o miły i bezpiecznie spędzony czas przez naszych klientów jednakże wskazujemy, iż forma rekreacji i sportu proponowane przez Fly Park typu min. wspinanie na ściance wspinaczkowej może spowodować urazy. Celem zminimalizowania ryzyka wystąpienia ww. urazów należy bezwzględnie stosować się do zasad określonych niniejszym Regulaminem Ogólnym i jego załącznikami, jak również do poleceń, porad i nakazów wydawanych przez personel Centrum.

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Podmiotem zarządzającym Centrum wspinaczkowym FlyWall jest FLY PARK IN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Rzeszowie, adres: ul. Wspólna 2, 35- 205 Rzeszów, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem: 0000711477, NIP: 5170386018, REGON: 369081610 zwana dalej Zarządcą lub Fly Park.

2. Wszystkie osoby wchodzące do Centrum wspinaczkowego FlyWall, zamierzające korzystać z jego atrakcji i wyposażenia lub zamierzające przebywać na terenie Centrum mają obowiązek zapoznać się z Regulaminem Ogólnym i załącznikami do niego: Regulaminem ścianek wspinaczkowych z liną i boulderowni FlyWall (załącznik nr 1), Regulaminem strefy FUN CLIMB (załącznik nr 2), Regulaminem strefy Street Workout (załącznik nr 3) oraz Regulaminem Autoasekuracji  (załącznik nr 4) i przestrzegać ich postanowień.

3. Warunkiem przebywania na terenie Centrum jest uiszczenie stosownej opłaty, zgodnej z obowiązującym cennikiem, w godzinach otwarcia Centrum. Informacje dotyczące rodzajów, cen i zasady dokonywania zakupu biletów dostępne są przy kasach oraz na stronie internetowej www.flywall.pl jak i w treści niniejszego Regulaminu Ogólnego. Zarządca zastrzega sobie prawo do zmiany w każdym czasie cen i rodzajów biletów. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na realizację zawartych umów i zamówień złożonych przed datą wejścia w życie takich zmian.

4. Podczas pobytu na terenie Centrum należy bezwzględnie przestrzegać poleceń, nakazów i wskazówek wydawanych przez personel Centrum FlyWall.

5. Szczegółowe zasady korzystania z poszczególnych atrakcji, urządzeń i organizacji imprez są objęte dodatkowymi regulaminami: Regulaminem ścianek wspinaczkowych z liną i boulderowni FlyWall (załącznik nr 1), Regulaminem strefy Fun Climb (załącznik nr 2), Regulaminem strefy Street Workout (załącznik nr 3) oraz Regulaminem Autoasekuracji (załącznik nr 4) stanowiących załączniki do niniejszego Regulaminu Ogólnego.

6. Na terenie Centrum obowiązuje zakaz:

a) palenia papierosów, wnoszenia lub spożywania napojów alkoholowych, wnoszenia lub używania środków odurzających, wnoszenia i spożywania napojów i jedzenia,

b) wnoszenia broni, ostrych narzędzi i innych przedmiotów niebezpiecznych,

c) wnoszenia wszelkich przedmiotów utrudniających lub mogących utrudnić korzystanie z urządzeń i sprzętu zainstalowanego w Centrum wspinaczkowym FlyWall,

d) wprowadzania i przebywania zwierząt,

e) przebywania w miejscach i pomieszczeniach w Centrum nieprzeznaczonych dla klientów,

f) wstępu dla osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu i/lub środków odurzających i/lub zachowujących się w sposób agresywny bądź zagrażający bezpieczeństwu pozostałych klientów.

7. Zarządca dopuszcza możliwość całkowitej rezerwacji obiektu Centrum przez klientów, po uprzednim zamieszczeniu takiej informacji na stronie internetowej Centrum, fanpage’u FlyWall Rzeszów na Facebooku lub poprzez umieszczenie informacji w widocznym miejscu w recepcji Centrum.

8. Zarządca dopuszcza możliwość rezerwacji ściany wspinaczkowej, Informacje o dostępności ściany można uzyskać pod adresem mailowym: manager@flywall.pl

II. UŻYTKOWNICY

1. Centrum wspinaczkowe FlyWall jest obiektem rekreacyjno-sportowym, z którego atrakcji mogą korzystać osoby małoletnie (które ukończyły co najmniej 6 rok życia) i pełnoletnie, na zasadach ściśle określonych w niniejszym Regulaminie i w jego załącznikach.

2. Osoby pełnoletnie mogą korzystać z obiektu Centrum FlyWall i jego wyposażenia po uprzednim zapoznaniu z Regulaminem Ogólnym i jego załącznikami oraz złożeniu oświadczenia, w którym min. potwierdzają dokonanie tej czynności (tj. ww. zapoznania) i udzielają innych niezbędnych informacji. Ww. oświadczenie jest dostępne na stronie internetowej: www.flywall.pl i w Centrum FlyWall.

3. Dzieci i młodzież w wieku do 16 lat mogą korzystać z obiektu i jego atrakcji wyłącznie za pisemną zgodą rodzica/opiekuna prawnego oraz pozostając pod jego stałą opieką i nadzorem lub instruktora. Za osobę mogącą sprawować opiekę i nadzór w Centrum FlyWall uznaje się osobę dorosłą, która przeszła odpowiednie szkolenie. Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego jest dostępne na stronie internetowej: www.flywall.pl i w Centrum FlyWall.

4. Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 16 rok życia do 18 roku życia mogą korzystać z Centrum za uprzednią pisemną zgodą rodzica/opiekuna prawnego oraz pod jego stałą opieką i nadzorem lub instruktora (za osobę mogącą sprawować opiekę i nadzór uznaje się osobę dorosłą, która przeszła odpowiednie szkolenie), z zastrzeżeniem pkt 5 poniżej.  Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego jest dostępne na stronie internetowej: www.flywall.pl i w Centrum FlyWall.

5. Gdy chodzi o ścianę wspinaczkową i boulderownie FlyWall – osoba małoletnia, która osiągnęła wiek 16 do 18 lat może wspinać się samodzielnie pod warunkiem, że jej rodzic/opiekun prawny wypełni stosowne oświadczenie i wyrazi zgodę na korzystanie z wyposażenia Centrum oraz po zdaniu przez nią testu umiejętności wspinaczkowych, jeżeli instruktor wystawi w związku z tym pozytywną opinię o wiedzy i doświadczeniu dziecka.

6. Przed rozpoczęciem korzystania z Centrum i jego atrakcji przez dzieci i młodzież – w każdym przypadku rodzic/opiekun prawny ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem Ogólnym i załącznikami do niego, poinformować o ich treści małoletnich (dzieci i młodzież), podlegających jego pieczy (opiece), zwracając im uwagę na wymaganie przestrzegania ww. Regulaminu Ogólnego i załączników przy przebywaniu na terenie Centrum i używaniu znajdujących się tam urządzeń.

7. Osoba po raz pierwszy odwiedzająca Centrum musi w ramach składanego oświadczenia jej dotyczącego wskazać, czy odbywała szkolenie odnoszące się do asekuracji na ścianie wspinaczkowej i jej używania – ocena umiejętności i kompetencji w tym zakresie należy od instruktora FlyWall.

8. Wspinacze początkujący są zobowiązani do ukończenia szkolenia „PIERWSZY KROK” dotyczącego asekuracji oraz zasad wspinaczki na ścianie wspinaczkowej przeprowadzane przez instruktora FlyWall. Dotyczy to także rodziców/opiekunów prawnych małoletnich korzystających z Centrum FlyWall, sprawujący nadzór na nimi w tym czasie.

9. Fly Park nie ponosi odpowiedzialności za szkody doznane przez osoby korzystające z atrakcji Centrum, jeżeli powstały z przyczyn zawinionych przez nich jak poprzez nieprzestrzeganie Regulaminu Ogólnego lub załączników do niego, czy niestosowanie się do poleceń, nakazów i wskazówek pracowników Centrum dotyczących bezpieczeństwa i porządku w Centrum, lub wskutek siły wyższej lub winy osoby trzeciej, za którą Fly Park nie ponosi odpowiedzialności.

10. Dopuszcza się korzystanie z atrakcji Centrum przez zorganizowane grupy. Wówczas dorosły opiekun lub opiekunowie grupy przed przystąpieniem do korzystania z atrakcji Centrum zobowiązani są wypełnić formularz zgłoszeniowy grupy zorganizowanej i złożyć oświadczenie – dostępne w siedzibie Centrum lub na stronie internetowej www.flywall.pl

11. Kobiety w ciąży i osoby ze schorzeniami zdrowotnymi, u których wysiłek fizyczny stwarza rzeczywiste zagrożenie dla ich zdrowia lub życia nie mogą korzystać z atrakcji Centrum. Jeżeli to czynią – za ewentualne negatywne skutki uchybienia powyższemu Fly Park nie ponosi odpowiedzialności, chyba że szkoda wynikałyby z innych przyczyn niż zdrowotnych (innych niż wynikających ze stanu zdrowia), zawinionych przez Fly Park.

12. W przypadku doznania jakiegokolwiek urazu lub obrażenia ciała, bez względu na jego charakter i sposób powstania należy niezwłocznie zgłosić ww. okoliczność personelowi Centrum.

13. Fly Park nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zgubione lub pozostawione w Centrum – co nie dotyczy jednak sytuacji, w której rzecz stanowi przedmiot umowy przechowania zawartej pomiędzy Fly Park, a klientem (np. rzecz pozostawiona w szatni) lub członek obsługi Centrum rzecz odnalazł lub Fly Park wykonuje obowiązki zarządcy w stosunku do znalezionej rzeczy przewidziane ustawą o rzeczach znalezionych. Rzeczy zgubione lub pozostawione w Centrum, w przypadku ich odnalezienia przez Pracownika Centrum FlyWall lub oddane przez osobę trzecią personelowi Centrum można odebrać w recepcji.

14. Osoby przebywające w Centrum ponoszą odpowiedzialność za szkody na mieniu i zniszczenia mienia powstałe z ich winy.

III. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z ATRAKCJI

1. Zabrania się korzystania z atrakcji Centrum niezgodnie z ich przeznaczeniem.

2. Osoby zamierzające korzystać z atrakcji Centrum przygotowują się w szatni, gdzie pozostawiają swoje ubrania, buty i inne przyniesione przedmioty.

3. Korzystanie z atrakcji Centrum obowiązkowo odbywa się w wygodnym ubraniu sportowym bez żadnych ostrych lub luźno połączonych elementów mogących stwarzać Użytkownikowi problemy lub zagrażać bezpieczeństwu jego lub innych Użytkowników podczas korzystania z atrakcji Centrum.

4. Wszelkie znajdujące się w stroju Użytkownika kieszenie muszą zostać całkowicie opróżnione. W szczególności zabrania się korzystania z atrakcji Użytkownikom posiadającym przy sobie przedmioty takie jak: klucze, telefony komórkowe, kamery, zapalniczki, piłki, jedzenie oraz napoje a także inne przedmioty nie stanowiące wyposażenia Centrum FlyWall.

5. Zabrania się korzystania z atrakcji z założonymi pierścionkami, sygnetami, kolczykami i inną biżuterią stwarzającą lub mogącą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa Użytkownika i pozostałych osób. Długie włosy należy związać.

6. Zabrania się korzystania z atrakcji Użytkownikom żującym gumę do żucia lub z jakimikolwiek substancjami w ustach, jak również używania w tym czasie napojów i innych produktów spożywczych.

7. Z atrakcji Centrum można korzystać wyłącznie w butach zmiennych sportowych lub wspinaczkowych.

8. Przed przystąpieniem do korzystania z atrakcji Centrum należy wykonać rozgrzewkę wszystkich stawów i mięśni całego ciała, zgodnie z zaleceniami personelu Centrum FlyWall.

IV. POSTANOWIENIA DODATKOWE

1. FlyWall ma prawo wyproszenia z terenu Centrum osób w nim przebywających, które naruszają porządek publiczny, dobre obyczaje, stwarzają zagrożenie dla innych Użytkowników, nie stosują się do postanowień Regulaminu Ogólnego lub jego załączników bądź do zaleceń oraz nakazów personelu Centrum FlyWall, a także osób przez kierownictwo Centrum upoważnionych i służb porządkowych.

2. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do przebywania na terenie Centrum, każdy klient może zwrócić się do obsługi Centrum, celem wyjaśnienia wątpliwości.

3. Użytkownicy Centrum wyrażają zgodę na monitorowanie ich pobytu za pomocą kamer przemysłowych celem zapewnienia bezpieczeństwa z zachowaniem nienaruszalności ich dóbr osobistych oraz wykorzystanie tych nagrań w sytuacjach spornych między Centrum a Użytkownikiem, jak również na żądanie stosownych upoważnionych do tego władz.

4. Fly Park za pośrednictwem i posługując się personelem Centrum FlyWall za uprzednią zgodą Użytkownika Centrum, a w przypadku dzieci i młodzieży – za uprzednią zgodą ich rodziców/opiekunów prawnych, wyrażoną bezpośrednio i wyraźnie w formie pisemnej (formularz oświadczenia o wyrażeniu zgody dostępny na stronie internetowej www.flywall.pl i w recepcji Centrum) będzie mieć możliwość wykonywać, utrwalać, powielać i rozpowszechniać zdjęcia oraz filmy z jego/ich udziałem (użytkownika Centrum), wykonane w Centrum dla celów marketingowych, mogą być opublikowane na stronie internetowej lub w mediach społecznościowych. Zgoda ta odnosi się do nieodpłatnego, wielokrotnego (nieograniczonego czasowo i terytorialnie) korzystania z wizerunku danej osoby na zdjęciu czy filmie uwidocznionej, na wszystkich znanych polach eksploatacji, z zastrzeżeniem, że wizerunek nie może i nie zostanie użyty w formie lub publikacji obraźliwej, lub w inny sposób naruszającej dobra osobiste.

5. Nagrywanie filmów oraz robienie zdjęć w Centrum przez Użytkowników dozwolone jest wyłącznie na ich prywatny użytek i za uprzednią zgodą obsługi Centrum. Fly Park nie wyraża zgody na komercyjne wykorzystanie takich nagrań lub zdjęć.

6. Fly Park nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia dóbr osobistych związane z upublicznieniem wizerunku Użytkowników przez osoby trzecie.

7. Użytkownik rezerwuje i kupuje wstęp do Centrum na określony czas w danym dniu i powinien przestrzegać terminu wraz z ustaloną godziną wejścia. Zaleca się przybycie do Centrum wspinaczkowego FlyWall co najmniej 20 minut przed rozpoczęciem zarezerwowanego czasu bowiem Fly Park nie jest zobowiązany do jego rekompensaty (tj. czasu) Użytkownikowi w przypadku spóźnienia.

8. Każdy z Użytkowników obowiązany jest do osobistej dbałości o otrzymany od personelu Centrum FlyWall kluczyk lub zegarek. W momencie opuszczania Centrum w/w kluczyk/zegarek podlega zwrotowi przez Użytkownika w recepcji. Za utratę lub uszkodzenie kluczyka albo zegarka pobierana jest dodatkowa opłata w wysokości 30PLN.

9. Zabrania się, aby Użytkownicy przekazywali, wypożyczali lub odsprzedawali otrzymany kluczyk lub zegarek osobie trzeciej.

10. Celem zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownikom Centrum, prosimy o niezwłoczne zgłaszanie pracownikom Centrum FlyWall wszelkich przypadków naruszeń Regulaminu Ogólnego lub jego załączników i innych niebezpiecznych lub niewłaściwych zachowań osób znajdujących się na terenie Centrum.

11. Za wstęp wykupiony, a niewykorzystany, przez Użytkownika – Fly Park nie dokonuje zwrotów ani rozliczenia poniesionych opłat.

12. Fly Park nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu obiektu wynikające z przyczyn od niego niezależnych np. wskutek awarii, przerwy w dostawie energii elektrycznej lub innych mediów jak również z innych przyczyn noszących znamiona siły wyższej.

13. Do Centrum nie będą wpuszczane:

a) osoby nietrzeźwe,

b) będące pod wpływem narkotyków, środków psychotropowych lub innych substancji odurzających,

c) zachowujące się agresywnie

d) posiadające przedmioty takie jak: broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały łatwopalne, narkotyki, środki odurzające, substancje psychotropowe, tzw. dopalacze oraz inne przedmioty mogące spowodować zagrożenie dla życia lub zdrowia osób przebywających na terenie Centrum, napoje alkoholowe.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie dodatkowe kwestie dotyczące właściwego użytkowania atrakcji znajdujących się na terenie Centrum, które nie zostały ujęte w niniejszym Regulaminie Ogólnym i jego załącznikach będą rozstrzygane przez Fly Park w trakcie pobytu Użytkownika na terenie Centrum lub na skierowane zapytanie drogą mailową biuro@flywall.pl

2. W nieuregulowanych kwestiach zastosowanie znajdą odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego, a w odniesieniu do konsumentów – przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

3. Załączniki stanowią integralny element niniejszego Regulaminu Ogólnego.

4. Administratorem danych osobowych jest FLY PARK IN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Rzeszowie, adres: ul. Wspólna 2, 35- 205 Rzeszów, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem: 0000711477, NIP: 5170386018, REGON: 369081610  zwana dalej Zarządcą lub Fly Park.

5. Dane osobowe wykorzystywane będą wyłącznie do świadczenia i oferowania własnych usług Centrum.

6. Podanie danych osobowych przez Użytkowników Centrum jest uzasadnione ze względu na świadczone usługi.

7. W sprawach ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw klienci mogą skontaktować się:

– mailowo: biuro@flywall.pl

– telefonicznie: +48 577 666 410

– osobiście lub listownie: Fly Park In Sp. z o.o. Sp. k. (Centrum wspinaczkowe FlyWall), Siemieńskiego 14,  35-203 Rzeszów.

8. Administrator przetwarza dane osobowe osób fizycznych dla:

a) świadczenia usług/ wykonywania przez Fly Park zawieranych umów (podstawa prawna przetwarzania- art. 6 ust. 1 lit b RODO), w tym gdy chodzi o używanie drogi elektronicznej: przede wszystkim przyjmowanie rezerwacji wstępu do Centrum i sprzedaż biletów za pośrednictwem strony internetowej (w ramach tego także płatności)

b) zapewnienia właściwej obsługi Użytkowników Centrum FlyWall, w szczególności w ramach komunikacji z nimi w procesie wypełniania zamówień

c) obsługi składanych przez klientów reklamacji i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

d) wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną, reklamy- w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO)

e) wypełniania obowiązków wynikających z prawa (np. prawa podatkowego lub przepisów o rachunkowości)

f) obsługi zgłoszeń i zapytań podczas rozmów, kontaktów telefonicznych, korespondencji email, udzielanie odpowiedzi na przesłane pytania, prowadzenie korespondencji listownej- podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

g) w celach analitycznych- min. dostosowanie treści oferty do oczekiwań klientów- podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

9. Termin dla usunięcia przez Fly Park danych osobowych otrzymanych od osób korzystających z Centrum:

a) w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania jej

b) w przypadku, gdy Fly Park przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się dalszemu takiemu przetwarzaniu osoby, której dane dotyczą– w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje

c) w przypadku, gdy Fly Park przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy

d) w przypadku, gdy dane pozyskano dla zawarcia i wykonania umowy, okres przetwarzania trwa do końca czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń.

10. Dane osobowe Użytkowników Centrum mogą być ujawniane przez Fly Park:

a) osobom upoważnionym przez Administratora- pracownicy i współpracownicy

b) podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych na podstawie umów

c) podmiotom, którym Administrator zobligowany będzie udostępnić dane na podstawie przepisów

d) odbiorcom danych takim jak: kurierzy, banki, operatorzy płatności internetowych.

11. Każdemu użytkownikowi Centrum, który przekazuje swoje dane osobowe przysługuje:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych

c) prawo do wystąpienia o usunięcie danych

d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z tą osobą (Użytkownikiem) działań, jeżeli jej zdaniem dane są nieprawidłowe lub Fly Park przetwarza je bezpodstawnie; lub nie występuje o ich usunięcie bowiem są jej potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub na czas rozpoznania sprzeciwu wystosowanego względem przetwarzania danych

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, które obejmuje tzw. sprzeciw marketingowy- sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego lub sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację- sprzeciw wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej władzy publicznej.

f) prawo do przenoszenia danych tj. zlecenia przesłania ich bezpośrednio innemu podmiotowi

g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego

h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (jeśli była udzielana), może być zrealizowane w każdej chwili.

VI. OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z CENTRUM WSPINACZKOWEGO

1. Podstawą rozliczenia jest cennik. Cennik dostępny jest na stronie internetowej Centrum www.flywall.pl oraz w recepcji Centrum.

2. Opłatę za bilet pobiera się z góry, według aktualnie obowiązującego cennika.

3. Użytkownik kupuje bilet wstępu na określony termin.

4. W przypadku awarii, konserwacji bądź konieczności naprawy urządzeń Fly Park będzie komunikować niniejsze klientom za pośrednictwem strony internetowej Centrum, fanpage’u na Facebooku, ogłoszenia przy recepcji Centrum oraz przy danym urządzeniu bez zbędnej zwłoki.

5. Fly Park zastrzega sobie prawo do zmiany w każdym czasie cen i rodzajów biletów wstępu, obowiązujących w Centrum wspinaczkowym FlyWall. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na realizację zawartych umów i zamówień złożonych przed datą wejścia w życie takich zmian.

6. Użytkownik może dokonać rezerwacji biletów za pośrednictwem strony internetowej www.flywall.pl

7. Centrum prowadzi sprzedaż internetową biletów wstępu za pośrednictwem strony internetowej www.flywall.pl  przez którą Użytkownicy składają zamówienia.

8. Składając zamówienie i uiszczając stosowną opłatę Użytkownik nabywa prawo do skorzystania z usług Centrum w określonym w treści biletu terminie.

9. Składając zamówienie za pośrednictwem strony internetowej Użytkownik zobowiązany jest do dokonania wyboru daty wejścia na teren Centrum, rodzaju i ilości biletów, sposobu płatności za bilety oraz zapoznać się i zaakceptować warunki Regulaminu Ogólnego i jego załączników, co stanowi warunek konieczny dla realizacji zamówienia.

10. Po złożeniu zamówienia Użytkownik otrzyma potwierdzenie złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty e-mail na wskazany przez siebie adres poczty elektronicznej.

11. Cena zakupu biletu jest wiążąca według chwili złożenia zamówienia, a Użytkownik składając zamówienie zobowiązuje się do zapłaty za zamówione bilety.

12. Jedna osoba może jednorazowo dokonać zakupu dowolnej ilości biletów.

13. Fly Park nie ponosi odpowiedzialności za niezłożenie zamówienia, niedostarczenie potwierdzenia zamówienie lub niemożność dokonania zapłaty ceny spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem wskazanym przez Użytkownika, problemami z siecią Internet lub innymi okolicznościami, na które Fly Park nie ma wpływu.

14. Na podstawie art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, kupującemu bilet wstępu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

15. Płatności można dokonać elektronicznie i są one realizowane przez Przelewy24:

Kartą płatniczą: Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic oraz Usługą ePrzelewy.

16. Reklamacje dotyczące płatności elektronicznych rozpatruje Przelewy24, który obsługuje wykonanie płatności.

17. W pozostałych przypadkach reklamacje rozpatruje Fly Park w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego na piśmie.