c

Cum sociis Theme natoque penatibus et magnis dis parturie montes, nascetur ridiculus mus. Curabitur ullamcorper id ultricies nisi.

1-677-124-44227 184 Main Collins Street, West Victoria 8007 Mon - Sat 8.00 - 18.00, Sunday CLOSED
Follow Us
Image Alt

Regulamin ścianek wspinaczkowych z liną i boulderowni FlyWall

Załącznik nr 1 Regulaminu Ogólnego Centrum Wspinaczkowego FlyWall w Rzeszowie przy ul. Siemieńskiego 14

 

Regulamin ścianek wspinaczkowych z liną i boulderowni FlyWall

 

UWAGA

Ściana wspinaczkowa jest sztucznym środowiskiem, ale ryzyko związane ze wspinaczką w takich warunkach jest tak samo poważne jak podczas wspinaczki np. w górach. Urządzenia zabezpieczające są zaprojektowane tak, aby zapewnić bardziej komfortowe wspinanie, nie sprawiają jednak, że korzystanie ze ściany jest bezpieczniejsze. Wspinanie się ponad swoje możliwości na każdej ścianie może doprowadzić do upadku, a w konsekwencji do urazu lub kontuzji, a nawet śmierci. 

Podczas wspinania należy dokonać własnej oceny ryzyka. 

Zasady określone w tym regulaminie nie mają na celu ograniczenia przyjemności uprawiania wspinaczki, a zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkim klientom i pracownikom Centrum FlyWall, zgodnie z obowiązującym prawem. 

1. Wszystkie osoby wchodzące do Centrum wspinaczkowego FlyWall, zamierzające korzystać z jego atrakcji, w tym ścianek wspinaczkowych i boulderowni FlyWall mają obowiązek zapoznać się z Regulaminem Ogólnym i jego załącznikami min. niniejszym Regulaminem ścianek wspinaczkowych z liną i boulderowni FlyWall oraz przestrzegać ich postanowień.

2. Urządzenia i sprzęt wspinaczkowy taki jak auto-asekuracja, liny, materace, ekspresy, przyrządy do asekuracji, karabinki posiadają odpowiednie atesty tak, aby zapewnić bezpieczeństwo i komfort wspinania. Jednak brak prawidłowego szkolenia i umiejętności może spowodować wypadek, a w konsekwencji utratę zdrowia lub życia. 

3. Dzieci i młodzież w wieku do 18 roku życia mogą wspinać się tylko pod opieką i stałym nadzorem rodzica/opiekuna prawnego lub instruktora (za osobę mogącą sprawować opiekę i nadzór uznaje się osobę dorosłą, która przeszła odpowiednie szkolenie) z zastrzeżeniem pkt 4 poniżej. 

4. Osoba małoletnia, która osiągnęła wiek 16 lat do 18 roku życia może wspinać się samodzielnie pod warunkiem, że jej rodzic/opiekun prawny wypełni stosowne oświadczenie i wyrazi zgodę na korzystanie z wyposażenia Centrum oraz po zdaniu przez nią testu umiejętności wspinaczkowych, jeżeli instruktor wystawi w związku z tym pozytywną opinię o wiedzy i doświadczeniu dziecka. 

Bezwzględnie zabrania się dzieciom i młodzieży, bez nadzoru dorosłej osoby kompetentnej wspinać się i asekurować z dolną asekuracją. 

5. Dorosłe osoby kompetentne i doświadczone, które chcą wspinać się bez nadzoru z użyciem lin wspinaczkowych muszą być przeszkolone oraz w ramach tego wykazać się umiejętnością założenia uprzęży, zawiązania węzła “podwójna ósemka” oraz asekuracji.  

6. Klienci są zobowiązani do przestrzegania instrukcji, zasad bezpieczeństwa i zasad użytkowania ściany wspinaczkowej, bulderowni i autoasekuracji obowiązujących w obiekcie sportowym Centrum wspinaczkowe FlyWall. Należy zachować wzmożoną ostrożność, zdrowy rozsądek i kontrolować własne zachowanie oraz osób pod swoim nadzorem. 

7. Osoba po raz pierwszy odwiedzająca Centrum musi w ramach składanego oświadczenia jej dotyczącego wskazać, czy odbywała szkolenie odnoszące się do asekuracji na ścianie wspinaczkowej i jej używania – ocena umiejętności i kompetencji w tym zakresie należy od instruktora FlyWall. 

8. Wspinacze początkujący są zobowiązani do ukończenia szkolenia „PIERWSZY KROK” dotyczącego asekuracji oraz zasad wspinaczki na ścianie wspinaczkowej przeprowadzane przez instruktora FlyWall. Dotyczy to także rodziców/opiekunów prawnych małoletnich korzystających z Centrum FlyWall, sprawujący nadzór na nimi w tym czasie. 

9. Instruktor FlyWall udziela informacji dotyczących bezpieczeństwa wspinania. Zaawansowane instrukcje dotyczące korzystania ze sprzętu oraz techniki wspinaczki odbywają się tylko na sekcjach i szkoleniach do tego wyznaczonych.

10. Jeżeli osoba wspinająca się nie jest pewna jak użyć sprzętu, nie może samodzielnie korzystać ze ściany wspinaczkowej.

11. Osoba dorosła, która zarejestrowała się, złożyła odpowiednie oświadczenie oraz zweryfikowano, że jest wspinaczem przeszkolonym i kompetentnym, może mieć pod opieką do dwóch nowicjuszy (początkujących wspinaczy) lub dwójkę małoletnich. Bierze ona pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo tych osób. Grupy trzech lub więcej nowicjuszy/dzieci muszą być nadzorowane przez instruktora FlyWall. 

12. Wspinacz przeszkolony i kompetentny, uprawniony do korzystania ze ściany wspinaczkowej i bulderowni bez ograniczeń, z górna i dolna asekuracją może udzielać osobą pod swoim nadzorem informacji jak używać auto-asekuracji. Może również udzielać instrukcji w zakresie asekuracji na „wędkę” jednak zawsze musi trzymać linę za przyrządem. 

13. Wspinanie się na granicy swoich możliwości może doprowadzić do odpadnięcia ze ściany, a w konsekwencji do kontuzji lub wypadku. Podczas wspinania należy zachować wzmożoną ostrożność, rozsądek i dokonać samooceny umiejętności. 

14. Asekurować należy bezpiecznie i skutecznie według zasad wspinaczkowych. Na linie asekuracyjnej za przyrządem należy zawiązać węzeł zabezpieczający. Asekurując klient ma obowiązek zawsze używać przyrządu do asekuracji z karabinkiem zakręcanym. 

15. Asekurowanie w pozycji siedzącej lub leżącej jest niedopuszczalne. Asekurować należy z rozwagą i bez “niebezpiecznego luzu” na linie. Kompetentna i przeszkolona osoba dorosła, która asekuruje ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo wspinającego. 

16. W obiekcie sportowym Centrum FlyWall obowiązuje zasada stosowania węzła „podwójna ósemka” bezpośrednio zawiązanego do uprzęży. 

17. Nie można do asekuracji używać przyrządu ósemka. 

18. Każda osoba korzystająca ze ściany wspinaczkowej i bulderowni ma obowiązek niezwłocznie zgłosić personelowi Centrum FlyWall wszelkie nieprawidłowości i problemy ze sprzętem. 

19. Istnieje ryzyko przekręcenia się stopni i chwytów lub ich poluzowania. W takim wypadku zabrania się samowolnego odkręcania i dokręcania ich – należy o przekręceniu lub poluzowaniu niezwłocznie powiadomić personel Centrum FlyWall. 

20. Należy natychmiast zgłaszać wszelkie problemy z zachowaniem innych wspinaczy do instruktora FlyWall lub kogokolwiek z pozostałych członków personelu Centrum. 

21. Nie można rozpraszać ludzi podczas wspinania i asekuracji. 

22. Zabrania się przebywania bezpośrednio pod ścianą wspinaczkową i bulderową, jeżeli nie uczestniczy się w asekurowaniu. 

23. Przy stosowaniu autoasekuracji należy bezwzględnie przestrzegać zasad jej dotyczących określonych w Regulaminie Ogólnym i jego załącznikach, zwłaszcza Regulamin Autoasekuracji.

24. Zabrania się używania lin zawieszonych na „wędkę” do prowadzenia drogi z dolną asekuracją. Prowadzenie drogi w miejscu, gdzie wisi „wędka” dozwolone jest tylko po ściągnięciu liny przez instruktora FlyWall. Zabrania się używania własnych ekspresów do prowadzenia drogi z dolną asekuracją. 

25. Bezwzględnie zabroniona jest wspinaczka “solo” na ścianie wspinaczkowej. Przez wspinaczkę solo rozumie się wspinanie na ścianie wspinaczkowej bez użycia zabezpieczeń w postaci liny lub autoasekuracji.

26. Podczas wspinaczki na bulderze zalecane jest wspinanie w granicach swoich możliwości i schodzenie w dół po chwytach. 

27. Zabronione jest wspinanie bez obuwia oraz w sandałach i klapkach. W strefie wspinania można przebywać jedynie w czystym obuwiu zmiennym sportowym lub wspinaczkowym. Wspinać się należy w stroju niekrępującym ruchu, wygodnym, długie włosy powinny być spięte. 

28. Zabrania się chwytania podczas wspinania konstrukcji budynku, instalacji, sprzętu i urządzeń nie będących chwytami wspinaczkowymi. 

29. Na bulderowni zabronione jest wspinanie się w uprzęży wspinaczkowej.  

30. Zabronione jest chwytanie się ekspresów i plakietek metalowych, huśtanie się na linach, wciąganie po linach do góry oraz inne wykorzystanie sprzętu i urządzeń niezgodne z ich prawidłowym przeznaczeniem. 

31. Każdy Użytkownik może używać swojego własnego sprzętu wspinaczkowego, pod warunkiem, iż jest on sprawny i nie jest nadmiernie zużyty lub zniszczony. Wspinacze są zobowiązani do używania wyłącznie sprzętu sprawnego technicznie posiadającego atest UIAA, CE. Ostateczną decyzje o dopuszczeniu sprzętu do wspinania podejmuje instruktor FlyWall. 

32. Przedmioty, które mogą zostać upuszczone przez osobę wspinającą się (np. telefon komórkowy) powinny zostać przekazane asekurującemu lub pozostawione w szatni.  

33. Zabrania się wspinania z biżuterią (kolczyki, pierścionki, naszyjniki, bransoletki, broszki) i jakimkolwiek ciężkimi przedmiotami w kieszeniach, które mogą zagrażać bezpieczeństwu wspinających się. 

34. Zabrania się wnoszenia, spożywania i przebywania w Centrum, zwłaszcza w strefie wspinania po spożyciu napojów alkoholowych oraz środków odurzających lub psychotropowych. 

35. Zabrania się wnoszenia i pozostawiania w części wspinaczkowej i bulderowni napojów w otwartych kubkach i butelkach, opakowań szklanych, puszek, ostrych narzędzi, broni oraz innych niebezpiecznych przedmiotów lub które za takie mogą zostać uznane. 

36. Wspinaczki podejmować się mogą jedynie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych i lekarskich. 

37. Należy bezwzględnie stosować się do uwag, poleceń i upomnień instruktora FlyWall. Osoby, których zachowanie jest sprzeczne z Regulaminem Ogólnym i jego załącznikami min. niniejszym Regulaminem ścianek wspinaczkowych z liną i boulderowni FlyWall oraz nie będą się do niego stosować mogą zostać wyproszone z Centrum FlyWall. 

38. Zasady asekuracji, w tym autoasekuracji określono także w innych załącznikach do Regulaminu Ogólnego min. Regulaminie Autoasekuracji, które mają odpowiednio zastosowanie.